Doelstellingen en Visie

border-img

Doelstellingen en Visie

Algemene doelstelling

Het centrale doel is de kinderen een veilige leefomgeving bieden waarbij het kind zich met plezier kan ontwikkelen. Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plaats om elkaar te ontmoeten, te leren kennen, met elkaar te spelen, te eten en te slapen.

 

Visie

 

Onze visie op de ontwikkeling van de kinderen is de kinderen in hun normen en waarden laten en hen te respecteren in hun ontwikkeling. Dit wordt gedaan door de kinderen aandacht, liefde en veiligheid te bieden en te geven. Ieder kind moet zich op zijn eigen manier en tempo kunnen ontwikkelen.

Zo is ieder kind uniek en moet ieder kind de kans krijgen om zijn eigen mogelijkheden en ‘kunnen’ te ontdekken. Een kind mag zich ook eens terug trekken als hij dat wil, en de mogelijkheid hebben om even op zichzelf te zijn.

Als kinderdagverblijf en BSO vinden wij het belangrijk dat we een warme, veilige, vertrouwde en geborgen ruimte kunnen bieden aan de kinderen. Er moet aandacht zijn voor ieder kind en we willen graag dat ieder kind zich veilig en geborgen voelt. Wij spelen een grote rol in het opvoeden van de kinderen en daarom respecteren wij de wensen en behoeften van de ouders.

We willen er voor zorgen dat de thuissituaties zoveel mogelijk terugkomen op het kinderdagverblijf, zodat de kinderen zich echt thuis gaan voelen bij ons en zo rust en regelmaat kunnen terugvinden in ons kinderdagverblijf.

Voor de oudere kinderen geldt dat wij vinden dat zij zichzelf tussen de jongere kinderen ook op hun plaats moeten voelen. Wij zorgen dat er genoeg uitdaging voor hen is om zich niet te vervelen, door voldoende binnen- en buitenschoolse activiteiten aan te bieden. Ook is er een aparte hoek beschikbaar voor de kinderen, waar ze lekker kunnen luieren of op zijn tijd de Nintendo Wii kunnen spelen. Wij zorgen dat er, zodra de kinderen aangekomen zijn, een rustig eetmoment zal plaatsvinden waarin zij hun verhaal over hun dag kwijt kunnen. Er zal altijd een van de twee vaste pedagogisch medewerkers zich ontfermen over de schoolkinderen, terwijl de andere medewerker zich bezighoudt met de jongere kinderen. Zo krijgt elk kind de aandacht die het nodig heeft en worden de jongere kinderen niet “onder gesneeuwd” door de oudere kinderen en worden de oudere kinderen alsnog voldoende uitgedaagd.

We proberen te allen tijde actief te luisteren naar elk kind. Dat houdt in dat we niet met een half oor luisteren en reageren op het kind als hij/zij daarom vraagt. Daardoor zal het kind zich serieus genomen voelen. En dat schept vertrouwen. Vertrouwen is een belangrijk gegeven binnen Kinderdagverblijf Spel en Groei dat zeker niet mag ontbreken.

 

Indeling van de ruimte

 

Kinderdagverblijf Spel en Groei is een knusse en huiselijke ruimte waarin uw kind de mogelijkheid krijgt om zichzelf te ontplooien. De ruimte is in verschillende speelhoeken ingedeeld. Ook is er in de ruimte een rust en slaapplaats ingedeeld, hier kunnen de kinderen hun dutje doen. Tot slot is er een buiten ruimte, hier kunnen de kinderen in de openlucht spelen en bewegen.

 

Normen en Waarden

 

Wij vinden normen en waarden van groot belang. Het aan leren van normen en waarden maakt onderdeel uit van de morele ontwikkeling. Binnen en buiten de groep doen zich situaties voor waar op dit gebied veel leermomenten van zijn (bijv. pijn en verdrietige situaties, ruzie of een maatschappelijke gebeurtenis).

Binnen Kinderdagverblijf Spel en Groei leren de kinderen om met respect en liefde met elkaar om te gaan zodat het kind op jonge leeftijd leert wat wel en niet goed is.

 

Veiligheid en gezondheid

 

Kinderdagverblijf Spel en Groei zet zich in voor veiligheid en gezondheid door te werken met protocollen waarin duidelijk is beschreven hoe medewerkers veilig en gezond horen te handelen op de groep. Kinderdagverblijf Spel en Groei ziet er op toe dat medewerkers goed op de hoogte zijn van de protocollen en dat deze op de juiste manier worden toegepast in de groep. Er wordt daarom ook jaarlijks een risico inventarisatie gedaan op het gebied veiligheid en gezondheid.

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) controleert jaarlijks of de opvanglocatie voldoet aan alle veiligheid- en gezondheidseisen. Deze protocollen zijn ook aanwezig op de locatie en kunnen ingezien worden. Het rapport van de GGD controle is terug te lezen op onze website www.kdv-olaf.nl. Ook is deze terug te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang. Daarnaast zijn ook de risico-inventarisaties betreffende de veiligheid en gezondheid terug te vinden in het pedagogisch beleidsplan.